Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
w Kamieńcu

Regulamin zajęć i płatności

Deklaracja uczestnictwa dziecka w zajęciach (kliknij aby pobrać)

I. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

1. Decyzję o odpłatności za zajęcia organizowane przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Kamieńcu podejmuje Dyrektor. Lista zajęć wraz z wysokością opłat jest podawana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem roku kulturalnego (na tablicy ogłoszeń w Centrum Kultury i Bibliotece), na stronie internetowej www.bibliotekakamieniec.pl

2. Opłaty za zajęcia należy wnosić nie później, niż do końca miesiąca, którego dotyczy wpłata

3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie należnej za zajęcia wpłaty oraz akceptacja niniejszego regulaminu poprzez podpisanie przez uczestnika, a w przypadku niepełnoletnich uczestników – rodzica lub prawnego opiekuna deklaracji i złożenie jej u instruktora do końca września lub do końca miesiąca, w którym uczestnik rozpoczął zajęcia.

4. Opłaty w ustalonej wysokości należy wnosić przelewem na konto: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu nr 03 8666 0004 0200 1618 2000 0002 BS o/Kamieniec, podając : imię i nazwisko uczestnika, nazwę zajęć i termin (np. Jan Kowalski , Gitara, wrzesień)

5. Instruktor jest upoważniony do monitorowania terminowego dokonywania opłat za zajęcia. W przypadku niedokonania opłaty w terminie osoba prowadząca zajęcia zawiesza uczestnika w korzystaniu z zajęć.

II. REGULAMIN ZAJĘĆ

1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez instruktora Centrum Kultury i Biblioteki miejscu, w godzinach pracy Centrum Kultury i Biblioteki.

2. Czas zajęć ustalony jest na podstawie grafiku. Za przygotowanie aktualnego grafiku sal odpowiedzialny jest Dyrektor.

3. Obecność na zajęciach indywidualnych – niezależnie od przyczyn – można odwołać najpóźniej 24 godziny przed planowanymi zajęciami, informując bezpośrednio instruktora. Termin odpracowania tak odwołanych zajęć ustala instruktor w porozumieniu z uczestnikiem. Zajęcia odwołane po upływie ustalonego czasu 24 godzin traktowane są jak normalny czas zajęć płatnych.

4. Planowaną dłuższą nieobecność na zajęciach należy zgłosić bezpośrednio instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub pracownikowi Centrum Kultury i Biblioteki.

5. Centrum Kultury i Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje (e-mailem, telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia.

6. Dokumentem stwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora dziennik zajęć.

7. Obniżenie opłaty za zajęcia może nastąpić wyłącznie w przypadku usprawiedliwionej i zgłoszonej zgodnie z pkt. 3 lub 4 nieobecności na minimum połowie zajęć w miesiącu. W takim przypadku opłata w kolejnym miesiącu zostanie obniżona o kwotę, wynikającą z ilości nieobecności w poprzednim miesiącu.

8. Uczestników zajęć obowiązuje :
a) punktualność, aktywne uczestnictwo w zajęciach, rozwijanie umiejętności pracy w grupie i zgodne z zasadami życia w grupie traktowanie innych uczestników zajęć, przestrzeganie zaleceń prowadzącego zajęcia,
b) dbałość o porządek w salach i właściwe, zgodne z przeznaczeniem korzystanie z wyposażenia pracowni.

9. Uczestnikom zabrania się :
a) opuszczania pracowni i budynku Centrum Kultury i Biblioteki w trakcie zajęć bez wiedzy prowadzącego zajęcia,
b) korzystania z wyposażenia pracowni niezgodnie z jego przeznaczeniem, niszczenia wyposażenia sal i wyposażenia Centrum Kultury i Biblioteki.

10. Odpowiedzialność (z materialną włącznie) za spowodowane zniszczenia ponosi osoba, która je spowodowała. W imieniu osób nieletnich odpowiadają prawni opiekunowie tej osoby.