Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
w Kamieńcu

Wynajem pomieszczeń Kotusz

WYNAJEM POKOI

- cennik

  • wynajem pokoju: 35,00 zł osoba/doba
  • dzieci i młodzież z terenu Gminy Kamieniec: 10,00zł osoba/doba

 

opłaty na podstawie otrzymanej faktury należy wnosić przelewem na konto: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu nr 03 8666 0004 0200 1618 2000 0002 BS o/Kamieniec

 

-regulamin korzystania z pomieszczeń

I. REZERWACJA

1. Pomieszczenia mieszkalne zwane dalej „pokojami” wynajmowane są na doby noclegowe przez najemców zwanych dalej „Gośćmi”.

2. Wynajmowanie pokoi prowadzone jest w miesiącach

od kwietnia do listopada.

3. Doba noclegowa rozpoczyna się o godz. 13:00 pierwszego dnia pobytu Gościa do godz. 11:00 następnego dnia pobytu. Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu po konsultacji telefonicznej. Po dokonaniu czynności meldunkowych, na podstawie dowodu tożsamości Gość otrzymuje klucz do pokoju. Przy czynnościach meldunkowych gość zobowiązany jest do podania danych do rachunku, w tym adresu zamieszkania i nr PESEL.

4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

5. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie wynajmu pokoju.

6. Za dobowe korzystanie z pokoju opłata wynosi 35,00 zł od osoby.

W przypadku korzystania z pokoju przez okres dłuższy niż 7 dni , Wójt Gminy Kamieniec może udzielić rabatu od opłaty podstawowej nie więcej niż 20%.

7. Za dobowe korzystanie z pokoju przez dzieci i młodzież z terenu Gminy Kamieniec opłata wynosi 10,00 zł od osoby. Opłata dotyczy dzieci i młodzieży do czasu ukończenia Szkoły Podstawowej.

8. Opłata za wynajem pokoju winna zostać regulowana w formie przelewu, w terminie wskazanym w rachunku. W przypadku nieuregulowania opłaty w wyznaczonym terminie, Wynajmujący naliczy odsetki za opóźnienie w płatności za okres do dnia zapłaty.

9. Gość jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00.

II. BEZPIECZEŃSTWO

1. Gość zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, do zachowania czystości i porządku, właściwego użytkowania urządzeń sanitarnych i kanalizacyjnych oraz do powiadomienia o wszystkich awariach powstałych w użytkowanym pokoju.

2. W pokojach gościnnych obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń a mogących stanowić zagrożenie pożarowe z wyjątkiem maszynek do golenia, ładowarek do baterii i telefonów, suszarek do włosów, przenośnych komputerów itp.

3. W pokojach gościnnych obowiązuje zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, a także zakaz wnoszenia do pokoi materiałów łatwopalnych, żrących, wydzielających przykrą woń.

4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych, albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

5. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

 

WYNAJEM SALI

- cennik

  • wesela – 120,00zł.
  • komunie, urodziny, jubileusze, zabawy taneczne – 100,00 zł.
  • Chrzciny, stypy – 60,00 zł
  • szkolenia, pokazy, prezentacje – 20,00 zł pierwsza godzina + 10,00 zł każda następna godzina
  • inne imprezy – 50,00 zł

 

Wynajmu sali dokonuje się na podstawie zawartej umowy.

Opłaty na podstawie otrzymanej faktury należy wnosić przelewem na konto: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu nr 03 8666 0004 0200 1618 2000 0002 BS o/Kamieniec